Firma GEOTECHNIKAT została założona w 2009 roku przez mgra inż. Wojciecha Katryńskiego, który jest związany zawodowo od 1999 roku z pracami obejmującymi tematykę geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i środowiska gruntowo-wodnego. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie zostały poparte uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi (numer VII-1349) oraz hydrogeologicznymi (numer V-1498) uzyskanymi w Ministerstwie Środowiska.

Dlaczego warto wykonywać badania geotechniczne?

Sposób i rodzaj posadowienia obiektów budowlanych są uzależnione od warunków geotechnicznych podłoża oraz wielkości i ciężaru budowli. Fundament stanowi niezwykle ważną, integralną część każdego budynku. Projektując i wykonując obiekt budowlany, należy pamiętać o przeprowadzeniu badań geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich (w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu), które pozwolą zaplanować odpowiedni sposób posadowienia. Dobrze zaprojektowany i wykonany fundament stanowi jeden z warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu przez wiele lat. Brak rozpoznania geotechnicznego, nawet przy niewielkich obiektach budowlanych, może być przyczyną nieprawidłowego zaprojektowania fundamentu, czego skutkiem jest np. nierównomierne osiadanie budynku prowadzące do spękania ścian. Planując wykonanie każdego budynku należy brać pod uwagę fakt, iż koszt wykonania rozpoznania geotechnicznego stanowi znikomy procent kosztów całej inwestycji budowlanej, a jest czynnością niezwykle istotną, której wyniki przyczynią się do odpowiedniego zaprojektowania sposobu i rodzaju posadowienia.


003